Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna RODO

 

Klauzula informacyjna RODO dla klientów i współpracowników Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Sp. z o.o.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222700, tel.17 717 2800, e-mail: marketing@zmwskrz.com. W imieniu Spółki działają Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu.
2.    W Spółce nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3.    Pana/Pani osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane celem dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.
4.    Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest:
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej strony umowy.
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Spółce takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.
5.    Pana/Pani osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych – tj. dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jak również przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych,  zgodnie z terminami przedawnienia  roszczeń  określonymi  przez Kodeks cywilny.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych (jak upoważnieni pracownicy) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Spółka zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi transportowe, pomoc prawna. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką, o której mowa w art. 28 RODO i tylko zgodnie z jej poleceniami.
7.    Administrator danych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do ich przenoszenia.
9.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  adres : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, że przepisy RODO zostały naruszone.
10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla zawarcia i realizacji łączącej Pana/Pani ze Spółką umowy.
11.    Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 25.05.2018 roku i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółkę w kontaktach z Klientami i Współpracownikami.

————————-

Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców i innych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222700, tel.17 717 2700, e-mail: marketing@zmwskrz.com. W imieniu Spółki działa Prezes Zarządu Stanisław Dzik oraz Członek Zarządu Władysław Jasiczek.
2.    W Spółce nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3.    Pana/Pani osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane celem dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.
4.    Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest:
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej strony umowy.
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Spółce takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych. Jeżeli wskutek współpracy Spółka zmuszona będzie do przetwarzania Pani/Pana wrażliwych danych, takie jak dane dotyczące zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie może być konieczne dla wykonania ciążących obowiązków oraz praw wynikających z prawa pracy, takich jak dokumentacja obowiązków z zakresu BHP itp. Jednocześnie zapewniamy, iż nie przetwarzamy żadnych danych osobowych, w szczególności danych wrażliwych, jeżeli nie jesteśmy do tego zobowiązani.
5.    Pana/Pani osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych tj. dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jak również przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, zgodnie z terminami przedawnienia  roszczeń  określonymi  przez Kodeks cywilny.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych (jak upoważnieni pracownicy, prawnicy lub dostawcy systemów informatycznych) lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
7.    Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do ich przenoszenia.
9.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, że przepisy RODO zostały naruszone.
10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla zawarcia i realizacji łączącej Pana/Pani ze Spółką umowy.
11.    Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 25.05.2018 roku i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółkę w kontaktach z Panem/Panią.

————————-

 Klauzula informacyjna dla celów marketingowych – do umieszczenia w formularzu w  kontaktowym lub w stopce e-maila

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione oraz w celach marketingowych spółki Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Sp. z o.o.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Administratorem podanych przez Panią/ Pana danych osobowych jest Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000222700, tel.17 717 2700, e-mail: marketing@zmwskrz.com.