Zgłoszenie naruszeń

Jakiego tematu dotyczy zgłoszenie?:* nadużycia o podłożu seksualnym
dyskryminacji lub nierównego traktowania
mobbingu pracowniczego
korupcji/defraudacji
naruszenia kodeksu etycznego i wartości humanitarnych
rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa
skargi dotyczącej jakości otrzymanej lub świadczonej przez ZM WSK
niegospodarności, w tym naruszenia zasad przetargowych i zakupowych
prania brudnych pieniędzy i wspierania terroryzmu
inne
Jaką rolę pełnisz w tej sprawie? (opisać powiązanie z ZM WSK):*
Kontakt (podać imię nazwisko i dogodny sposób kontaktu, numer telefonu ,adres maila, inne):*
Gdzie zdarzenie miało miejsce? (w miarę możliwości podać konkretnie, miasto, miejsce, adres):*
Kiedy zdarzenie miało miejsce? (w miarę możliwości podać dokładną datę lub przedział czasowy):*
Jak do tego doszło? (opisać zdarzenie ze wszystkimi możliwymi szczegółami):*
Jakich zasobów, narzędzi, środków, metod użyto do przeprowadzenia nielegalnego w twojej opinii procederu?:*
W jaki sposób informacja na temat opisywanej sytuacji do ciebie dotarła?:*
Czy jest to twój pierwszy kontakt z ZM WSK w danej sprawie? (jeśli nie, kto został już o tym poinformowany):*
Czy chcesz pozostać w kontakcie i otrzymywać informacje o przebiegu procesu rozpatrywania sprawy oraz o jego rezultatach?:*
* - pola wymagane