Cele

Celem Zakładu Metalurgicznego jest zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług, przy jednoczesnym aktywnym działaniu na rzecz ochrony zasobów naturalnych. W związku z tym normy dotyczące ochrony środowiska traktowane są na równi z normami produkcyjnymi i jakościowymi.

Wszystkie procesy produkcyjne prowadzone są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi . Posiadamy pozwolenie zintegrowane dla odlewni żeliwa oraz wymagane pozwolenia sektorowe dla pozostałych instalacji.
W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, Spółka realizuje programy racjonalnego zużycia energii elektrycznej, wody i gazu. Zakład monitoruje również proces gospodarowania odpadami, zużycie surowców, jakość wód podziemnych, poziom emisji hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza.

Stosowane i wdrażane systematycznie nowe technologie produkcji są zgodne z wymaganiami najlepszych dostępnych technik ( BAT) dla branży odlewniczej.

Skuteczność działania Systemu Zarządzania Środowiskowego została potwierdzona certyfikatem ISO 14001